The site you requested may not be relevant in your area.

country flag

 

Sekretesspolicy

Senaste ändringarna av Sekretesspolicyn: 2.10.2018

På Elavon är tillit grunden för vår relation till kunderna.  Vi förstår din önskan om integritet, och vi är medvetna om du anförtror oss dina personuppgifter och ekonomisk information.  Denna sekretesspolicy är tänkt att beskriva vår sekretesspraxis och våra principer i ett format som är lätt att navigera i, läsa och förstå.  Vi har åtagit oss att behandla dina personuppgifter med omsorg och respekt. 

SEKRETESSPOLICY ONLINE

Elavon Financial Services DAC (”Elavon”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och denna sekretesspolicy låter dig veta vilken typ av information vi kan samla in på Elavons webbplatser och alla applikationer där denna sekretesspolicy finns publicerad (”Webbplats” eller ”Webbplatser”), hur och varför vi samlar in uppgifterna, vad vi använder dem till, i vilka situationer vi lämnar ut uppgifterna och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer:

 1. Vilken information samlas in om mig
 2. Så samlar vi in information
 3. Vår användning av cookies
 4. Hur anvander vi din information?
 5. Vad händer om du inte lämnar ut de personuppgifter som vi begär?
 6. Vem delar vi dina uppgifter med?
 7. Vilka åtgärder vidtar vi för att skydda dina personuppgifter?
 8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 9. Överföring av information globalt
 10. Dina lagstadgade rättigheter
 11. Kontakta oss

Observera att de metoder som beskrivs i denna Sekretesspolicy endast gäller information som samlas in av webbplatserna och alla Personuppgifter som vi får om dig från andra källor online och offline, såsom offentliga databaser, i samband med en applikation du skickar för tjänster.   Du kan hitta externa länkar till tredjepartswebbplatser på vår webbplats. Denna sekretesspolicy gäller inte för din användning av webbplatser som tillhör tredje part som vi länkar till från vår(a) webbplats(er) eller webbplatser tillhörande tredje part som länkar till vår(a) webbplats(er). Denna sekretesspolicy gäller inte för din relation med dina kunder, dina leverantörer av finansiella tjänster eller med andra leverantörer som du använder dig av. Vi rekommenderar att du läser igenom sekretessmeddelandena för dessa tredjepartswebbplatser och tar direktkontakt med dem om du har några frågor om deras användning av dina personuppgifter.

Om du eller den enhet som du har behörighet att representera (gemensamt ”du”, ”din” eller ”ditt”) tidigare har ingått ett tjänsteavtal med Elavon som rör tillhandahållandet av transaktionshanteringstjänster (”Serviceavtal”) bör denna sekretesspolicy läsas tillsammans med detta tjänsteavtal. I händelse av att denna sekretesspolicy strider mot villkoren i något serviceavtal eller annat avtal med oss i samband med vår användning av någon av dina personuppgifter, ska villkoren i denna sekretesspolicy ha företräde.

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.  Om du inte samtycker till hur vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med denna sekretesspolicy, ber vi dig att inte använda webbplatsen. 

Vi förbehåller oss rätten att modifiera eller ändra villkoren i vår sekretesspolicy från tid till annan.  Vi kommer att publicera alla ändringar av sekretesspolicyn på denna sida, och om ändringarna är betydande kommer vi att meddela detta på ett sätt som tydliggör detta ytterligare.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAS IN OM MIG?

Informationen som vi samlar in om dig faller in under två kategorier – information som du lämnar till oss och information som automatiskt samlas in om dig när du använder någon av våra webbplatser. Denna information inkluderar personuppgifter eller annan information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Personuppgifter avser information som identifierar (antingen direkt eller indirekt) en viss individ.  De personuppgifter som du kommer att behöva lämna när du kommunicerar med oss via våra webbplatser omfattar vanligtvis:

 • Ditt namn
 • din postadress
 • din e-postadress,
 • enhetsinformation om enheten som du använder för att få åtkomst till webbplatsen, 
 • hemnummer och mobiltelefonnummer, och eventuell annan personlig information som du lämnar till oss när du kontaktar oss. 

Annan information avser information som inte direkt eller indirekt identifierar, och som inte rimligen kan användas för att identifiera en viss person eller företag.  Du kan själv lämna Annan information eller så kan den samlas in automatiskt.  Exempel kan vara information om din webbläsare, demografiska data såsom stad, information om hur du använder webbplatsen, ytterligare trafikdata såsom tid och datum för besöket, rapporter om mjukvarukrascher, sessions-ID-nummer och åtkomsttid och annan information om din användning av webbplatsen.

2. SÅ SAMLAR VI IN INFORMATION

Vi samlar in information från dig eller om dig när du lämnar denna information till oss direkt.  Vi kan till exempel få information när du begär produkter eller tjänster från oss, svarar på undersökningar, kontaktar kundtjänst eller på annat sätt interagerar med oss via en webbplats eller någon av våra sociala mediekanaler. 

När du interagerar med våra webbplatser samlar vi dessutom in information med hjälp av teknik, såsom cookies.  Se avsnittet Vår användning av Cookies nedan för mer information

3. VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi och vissa av våra betrodda tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning samlar in information om din aktivitet på webbplatserna med hjälp av spårningsteknik, inklusive cookies. Cookies är informationer som lagras direkt på enheten som du använder. De gör att vi kan samla in information såsom vilken typ av webbläsare du använder, hur lång tid du använder tjänsterna, webbplatserna eller applikationerna du besöker och de inställningar du har gjort för dina konton. För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookiepolicy.

4. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi använder informationen som vi samlar in för att lättare kunna anpassa och kontinuerligt förbättra din användarupplevelse på webbplatsen.  Vi kan även använda informationen påföljande sätt:

 • Svara på frågor som ställs via våra webbplatser
 • Utvärdera din användning av tjänsterna
 • Underlätta Elavons efterlevnad av lagstadgade skyldigheter
 • Kommunicera med dig angående ändringar av våra policies
 • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och kampanjer för våra tjänster, tredjepartsprodukter och -tjänster, eller speciella evenemang via e-post, text eller något annat medium, alltid i enlighet med dina önskemål.
 • Administrera kampanjer och undersökningar
 • Optimera eller förbättra våra produkter, tjänster och verksamhet
 • Upptäcka, utreda och förhindra aktiviteter som kan bryta mot våra policies eller vara olagliga
 • Utföra statistiska, demografiska och marknadsföringsanalyser av webbplatsens användare

Vi kommer bara att samla in, använda och dela dina personuppgifter om vi är övertygade om att vi har en rättslig grund för detta. Sådan rättslig grund kan vara:

 • vår användning av dina personuppgifter ligger i vårt berättigade intresse som kommersiell organisation, till exempel att kontakta dig när du skickar en fråga eller ett klagomål på vår webbplats; för att erbjuda dig andra produkter och tjänster och för att sälja produkter och tjänster som vi, våra dotterbolag eller tredje part erbjuder dig; för att följa upp med dig och utreda din fråga eller ditt klagomål (i förekommande fall), administrera kampanjer och undersökningar, förbättra våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar om våra webbplatsers användare, samt upptäcka bedrägerier och annan olaglig verksamhet. I dessa fall kommer vi alltid att skydda dina uppgifter på ett sätt som är proportionerligt och respekterar din integritet och du har rätt att invända mot behandling som förklarat i avsnittet Dina lagstadgade rättigheter nedan;
 • vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en relevant lagstadgad eller regulatorisk skyldighet som vi har.

5. VAD HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR UT DE PERSONUPPGIFTER SOM VI BEGÄR?

Vi behöver ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna kontakta dig och följa upp den fråga eller det klagomål som du har lämnat på vår webbplats. Vi behöver till exempel få tillgång till dina personliga kontaktuppgifter för att kunna identifiera och kontakta dig.

Om information behövs för dessa ändamål och du inte vill lämna ut den, kommer vi inte att kunna kontakta dig och följa upp den fråga eller det klagomål som du har lämnat på vår webbplats. Vi förklarar detta om så är fallet i samband med att samlar in information om dig.

6. VEM DELAR VI DINA UPPGIFTER MED?

Förutom vad som framgår av denna sekretesspolicy lämnar vi inte ut personuppgifter som har samlats in via webbplatsen till företag som inte är en del av Elavon eller dess moderbolag (inklusive dess dotterbolag), dotterbolag eller andra relaterade enheter.  Även om, vilket beskrivs nedan, vi kan tillhandahålla vissa personuppgifter till utvalda affärspartners, marknadsförare som vi samarbetar med och tredjeparter, kommer vi under inga omständigheter att sälja eller hyra ut dina personuppgifter som en del av en kundlista eller liknande transaktion.

TjÄNSTELEVERANTÖRER.  Vi kan dela personuppgifter och annan information med agenter, dotterbolag, filialer (vissa av våra tjänster tillhandahålls till dig av våra filialer), samarbetspartners och andra tredje parter som utför funktioner för vår räkning, t.ex. hosting, fakturering, verktyg för innehållshantering, analyser, kundservice, bedrägeriskydd osv.  Dessa enheter har tillgång till de personuppgifter de behöver för att kunna utföra sina funktioner och de är skyldiga att upprätthålla sekretessen och säkerheten för dessa personuppgifter.  Tjänsteleverantörerna är begränsade från att använda, sälja, distribuera eller ändra dessa uppgifter på något sätt annat än för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

AFFÄRSPARTNERS.  Vi kommer att tillhandahålla produkter och tjänster till kunder via ett antal anslutna banker och företag.  Vi kan dela dina personuppgifter med våra affärspartners eller andra tredje parter som gör det möjligt för oss att tillgodose dina behandlingsbehov.  Vi kan komma att kontakta våra befintliga kunder via post, telefon eller e-post för att erbjuda ytterligare produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.  Även om vår behandling av dina personuppgifter regleras av denna sekretesspolicy, kommer affärspartnerns eller tredjepartens behandling av dina personuppgifter att styras av affärspartnerns eller tredjepartens sekretesspolicy. Du har rätt att när som helst dra tillbaka en sådan kampanjaktivitet enligt beskrivningen i avsnittet Dina lagstadgade rättigheter nedan.

REGULATORISKA OCH BROTTSBEKÄMPNINGSÄNDAMÅL.  Vi kan också använda eller lämna ut person personuppgifter om detta krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att (a) följa gällande lag eller följa juridiska processer som delges oss eller webbplatsen; (b) skydda och försvara våra rättigheter eller egendom, webbplatsen eller våra användare, eller (c) agera under akuta omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för oss, våra dotterbolags, agenters eller användarna av webbplatsen eller allmänheten.

FÖRETAGSKÖPARE. Vi kan ändra vår äganderätt eller företagets organisation samtidigt som webbplatsen och tjänsterna eller sälja vissa tillgångar förknippade med webbplatsen. Du bör därför vara medveten om att vi i sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter kan överföra vissa eller alla dina uppgifter till ett företag som förvärvar alla eller delar av våra tillgångar eller till ett annat företag som vi har gått samman med.

DELNING AV ANNAN INFORMATION.  I den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lokal lagstiftning kan vi lämna ut eller dela Annan information (eller annan information, annan än Personlig information) på något annat sätt som vi anser lämpligt eller nödvändigt. Bland annat kan vi lämna ut Annan information till tredjeparter för att hjälpa oss att avgöra hur människor använder delar av webbplatsen och vilka våra användare är så att vi kan förbättra webbplatsen. 

7. VILKA ÅTGÄRDER VIDTAR VI FÖR ATT SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER?

Säkerheten för din information är viktig för oss. Information som samlas in via webbplatsen lagras i driftmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten.  Vi begränsar därför tillgången till din information till anställda som behöver känna till den för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Vi har infört fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsprocesser som står i proportion till känsligheten hos informationen som samlas in för att skydda personlig information. Vi har rutinmässiga interna och externa tillsynsrutiner på plats för att bedöma och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att skydda din information.

Våra säkerhetsprocedurer innebär att vi ibland kan begära att du identifierar dig innan vi lämnar ut dina personuppgifter till dig. I vissa telefon- och persontransaktioner kan vi be om ditt kontonummer eller annan information för att bekräfta din identitet innan vi genomför de transaktioner som du har begärt.  Observera att Elavon aldrig ber dig att lämna ut personuppgifter (t.ex. personnummer, lösenord, PIN-kod eller kontonummer) i ett mejl.  Om du får ett e-postmeddelande där du ombeds att lämna ut personuppgifter, bör du vara misstänksam mot en sådan begäran och omgående kontakta oss för att rapportera den misstänkta aktiviteten.   Du bör dock vara medveten om att även om vi gör vår bästa för att skydda din personuppgifter när vi mottar dem, kan överföring av data via internet eller något annat offentligt nätverk aldrig garanteras vara 100 % säker.  Vi granskar våra säkerhetsrutiner för att överväga lämplig teknik och metoder för att säkra information.

8. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Som en allmän regel kommer Elavon inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt.

 • Om du skickar in en förfrågan och du är en handlare som är registrerad hos oss, kommer vi att spara dina uppgifter så länge som vi har ett avtal med dig och så länge som vi behöver dina uppgifter i reglerings- eller bevissyfte efter utgången av uppsägningen av ditt avtal.
 • Om du skickar en fråga eller ett klagomål via vår webbplats, kommer vi att spara dina personuppgifter medan vi behandlar din fråga eller ditt klagomål. För icke-kunder sparas denna information inte längre än nödvändigt och aldrig längre än 12 månader.  För lagringspraxis i samband med cookies hänvisar vi till cookiepolicy.
 • Om vi emellertid har lagstadgad skyldigheter att spara personuppgifter under en längre tid eller där vi kan behöva dina personuppgifter under en längre tid i samband med ett rättsligt anspråk, då kan lagringstiden komma att förlängas. För mer information om lagringstid, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

9. ÖVERFÖRING AV INFORMATION GLOBALT

Elavon verkar på global basis. Därför kan dina personuppgifter komma att överföras och lagras i länder utanför EU som omfattas av andra standarder för dataskydd. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och att de hanteras med försiktighet för att skydda din integritet och dina intressen. Överföringarna är också begränsade till länder som anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå eller där vi kan vara övertygade iom att det finns alternativa lösningar på plats för att skydda din integritet. För detta ändamål:

 • i de fall där vi överför dina personuppgifter utanför Elavon eller till tredjeparter som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster, ser vi till att säkerställa att vi erhåller avtalsenliga åtaganden från dem för att skydda dina personuppgifter, särskilt genom standardiserade dataskyddsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen; eller
 • när vi tar emot förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter validerar vi dessa förfrågningar noggrant innan vi lämnar ut några personuppgifter.

Du har rätt att Kontakta oss för att få mer information om de skyddsåtgärder vi har infört (inklusive en kopia av de relevanta avtalsenliga åtaganden) för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter när dessa överförs som nämnts ovan.

10. DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Med förbehåll för vissa undantag och i vissa fall beroende på behandlingen vi utför har du följande rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen:

 • rätt att begära en kopia av dina personuppgifter;
 • rätt att be oss att ta bort eller korrigera personlig information som vi har om dig som är felaktig;
 • rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter;
 • rätt till dataportabilitet (detta är rätten att be att få dina personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format där personuppgifterna har tillhandahållits av dig och den rättsliga grunden för behandling av denna information är samtycke eller avtalsenlig nödvändighet);
 • rätt att begränsa behandlingen och rätt att motsätta sig behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter;
 • rätt att förhindra att dina personuppgifter används i direktmarknadsföringssyfte; och
 • rätt att klaga hos Informationskommissionären(eller annan tillsynsmyndighet i Europeiska unionen) om du tror att dina uppgifter inte har behandlats i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.

Om en behandling grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagenligheten hos behandling som bygger på samtycke innan det återkallas.

Vi kan komma att be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet samt av säkerhetsskäl innan vi lämnar ut de personuppgifterna som begärs till dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där lagen medger detta, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Du kan utöva dina lagstadgade rättigheter genom att kontakta oss. Med förbehåll för juridiska och andra tillåtna hänsyn kommer vi att göra alla rimliga ansträngningar för att tillgodose din begäran omgående eller informera dig om att vi behöver mer information för att vi ska kunna uppfylla den. 

Vi kanske inte alltid till fullo kan tillgodose din begäran, till exempel om den påverka tystnadsplikten vi har gentemot andra, eller om vi enligt lag är skyldiga att hantera begäran på ett annat sätt.

11. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål gällande vår efterlevnad av denna sekretesspolicy och dataskyddslagarna, eller om du vill utöva dina rättigheter, rekommenderar vi att du först kontaktar oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att utreda och försöka lösa klagomål och tvister och göra alla rimliga ansträngningar för att uppfylla din önskan så snabbt som möjligt och i alla händelser inom de tidsramar som föreskrivs i dataskyddslagarna.

Adress:   Data Protection Officer, Elavon Financial Services DAC, Building 18, Cherrywood Business Park, Loughlintown, Dublin, D18 W319.

E-post: EUDataProtection@elavon.com or queries@elavon.com

 

Back to top