The site you requested may not be relevant in your area.

Tuesday, July 2, 2019

Uppdaterade Villkor för tjänster (Terms of Service, TOS) som träder i kraft den 14 september 2019

Uppdaterade Villkor för tjänster (Terms of Service, TOS) som träder i kraft den 14 september 2019

SVERIGE

Elavon har uppdaterat sina Villkor för tjänster och ändringarna träder i kraft den 14 september 2019. Ändringarna gäller huvudsakligen två områden:

1) Till följd av att den Europeiska kommissionen inför ett andra betaltjänstdirektiv (Payment Services Directive 2, PSD2).

2) Uppdateringar av datasäkerhet för betalkortsbranschen (Payment Card Industry, PCI).

PSD2 är utformat för att göra betalningar säkrare, öka konsumentskyddet och främja innovation och konkurrens. En av de viktigaste effekterna av PSD2 gäller e-handelstransaktioner och behovet av att införa stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA). SCA-bestämmelserna i PSD2 blir obligatoriska i hela Europa från och med den 14 september 2019.

De viktigaste ändringarna i TOS avseende PSD 2 är:

a) Införandet av terminologi för stark kundautentisering (SCA) som anges i punkt 7 i TOS samt ytterligare skyldigheter för kunder, i synnerhet begäran om att tillämpa SCA och alla instruktioner från Elavon avseende detta.

b) Punkt 7 i TOS innehåller även förbud att tillämpa SCA om man inte blivit instruerad om att göra det eller att tillämpa undantaget från SCA om Elavon eller emittenten beslutat något annat.

c) Punkt 7 i TOS innehåller även undantag från SCA, till följd av lagstadgade tekniska standarder (Regulatory Technical Standards, ”RTS”).

d) Punkt 8 (b) (iv) (Garantier för transaktioner) i TOS inkluderar referens till SCA.

e) Punkt 12 i TOS betonar att krav på återbetalning kan erfordra bevis på att SCA är infört. Definitionen av begreppet ”Återbetalning” har därför uppdaterats för att inkludera hänvisning till SCA.

f) Punkt 17 (k) (vii) i TOS inkluderar en skyldighet för kunden att följa lagstadgade tekniska standarder för SCA eller Europeiska bankmyndighetens eller annan behörig myndighets riktlinjer, om kunden vill utkontraktera några funktioner relaterade till säkerheten för betalningstjänster på internet.

g) Nya definitioner ”Online-autentiseringslösning” och ”Plugin för Online-autentiseringslösning” har lagts till för att stödja de nya SCA-texterna.

h) Planera för att TOS ”Internettransaktioner” innehåller regler för online-autentiseringslösning – t.ex. 3DS-standard – inklusive skyldighet att delta och uppdatera standarden, när uppdateringen är tillgänglig.

 

Observera att ändringarna i TOS inte kräver någon särskild åtgärd av dig. Du kommer att anses ha godkänt ändringarna om du fortsätter att skicka transaktioner till Elavon för behandling vid något tillfälle efter ikraftträdandedatumet.

Om du inte accepterar en eller flera av dessa ändringar måste du kontakta oss skriftligen i enlighet med avsnittet 26 (f) (ii) i dina TOS, till: Elavon Merchant Services  /  Karenslyst Allé 11  /  Postboks 354 Skøyen  /  N-0213 Oslo eller e-post kundservice@elavon.com, före den 14 september 2019. Du har rätt att utan kostnad säga upp ditt anslutningsavtal för detaljhandlare när som helst före den 14 september 2019.

Uppdaterade Villkor för tjänster (Terms of Service, TOS) som träder i kraft den 14 september 2019

Back To Latest News

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.